شعر

المهدی طاووس اهل الجنه

عصر یک جمعه دلگیردلم گفت بگویم        بنویسم که چراعشق به انسان نرسیدست!؟

چراآب به گلدان نرسیدست؟!وهنوزم که هنوزست غم عشق به پایان نرسیدست!

بگو حافظ دلخسته زشیراز بیایدبنویسد

که هنوزم که هنوزست چرا یوسف گم کشته به کنعان نرسیدست!                       

وچرا کلبه احزان به گلستان  نرسیدست؟!

عصر این جمعه دلگیر وجودتو کناردل هربی دل آشفته شود حس

                                                       کجایی گل نرگس ؟!!

 

/ 0 نظر / 2 بازدید